ebiz.tk
সাম্প্রতিক পোষ্টসমূহ
 • GOOD MORING
  .manas . 1042 days ago
 • Good morning
  .Inøçêñt Prøthîk Tapøsh . 1043 days ago
 • §:O :O :-D ""Thêrê î$ øñlý øñê Häppîñè$$ îñ thïs wøñderfûl mørñîñ§LIF€ tø lovè & bê løvêð"" M:-[r=§] good morning<img src="http://wapkaimage.com/3454/3454284_3173148f94.png" alt=":)" />
  .Akla Prothik Taposh . 1086 days ago
 • (a+b)2=a2+2ab+b2
  H2+O2=H2O